Modelovereenkomst Topsporter-Sportbond

Opgesteld door NOC*NSF/TeamNL in samenwerking met
NLSporter en de werkgroep Athlete Services


Deze modelovereenkomst is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Wij wijzen u er op dat aan de inhoud ervan geen rechten noch aanspraken kunnen worden ontleend.

Ondergetekenden

Ondergetekenden Lees meer

Partijen
Allereerst wordt omschreven wie partij zijn in de overeenkomst: de sportbond en de sporter. Let er bij de sportbond op wie er tekenbevoegd is (meestal de directeur of twee bestuursleden gezamenlijk).
 1. [NAAM EN ADRES SPORTBOND + naam vertegenwoordigingsbevoegde(n) met functie INVOEGEN], hierna te noemen de “Sportbond”;
 2. [NAAM EN ADRES TOPSPORTER INVOEGEN] en indien van toepassing [NAAM, ouder/voogd en wettelijke vertegenwoordiger], hierna te noemen de “Topsporter”;

Gezamenlijk ook wel genoemd “Partijen“ en individueel “Partij”,

Overwegingen

Overwegende dat Lees meer

Overwegingen
Aan het begin van de overeenkomst staan enkele overwegingen. Dit is van belang om de sfeer van de overeenkomst en de uitgangspunten van partijen duidelijk te maken. De gedachte achter de overeenkomst wordt dan helder.
 • In de overwegingen is opgenomen dat louter rechten en verplichtingen binnen het kader van het topsportprogramma worden vastgelegd om de verhouding tussen topsporter en sportbond te verduidelijken.
De overeenkomst is nadrukkelijk geen arbeidsovereenkomst en deelname aan het topsportprogramma houdt geen arbeidsrelatie in. Het is uiteraard mogelijk om een arbeidsovereenkomst met topsporters aan te gaan. Deze mogelijkheid, met de daarbij behorende consequenties, is in de overeenkomst niet verder uitgewerkt.
 1. De Sportbond en de Topsporter een gezamenlijk belang hebben, namelijk de (top)sport respectievelijk zichzelf te ontwikkelen gericht op het behalen van topsportprestaties op de korte en lange termijn, waarbij zowel de Sportbond als de Topsporter eigen verantwoordelijkheden hebben en daarin gezamenlijk (moeten) optrekken;
 2. De Sportbond daartoe onder andere een Topsportprogramma heeft, waaraan de Topsporter deelneemt en de Topsporter mogelijk ook deel uitmaakt van de nationale selectie van de Sportbond;
 3. De Topsporter toegang krijgt tot faciliteiten, met het doel medailles te winnen op Wereld Kampioenschappen, Europese Kampioenschappen en Multi-topsportevenementen, zoals de Olympische of Paralympische Spelen, en andere belangrijke internationale wedstrijden;
 4. De Sportbond en Topsporter onderdeel uitmaken van TeamNL en handelen vanuit de teamwaarden ‘Excelleren’ (zit in elke keuze die we maken om onze ambities te realiseren), ‘Respect’ (is wat we geven en hoe we ons gedragen, ook als het moeilijk wordt) en ‘Samen’ (is onze route naar succes; we rijden voor elkaar in de wind);
 5. De Sportbond en de Topsporter deze overeenkomst wensen aan te gaan om hun beider verantwoordelijkheden, rechten en verplichtingen vast te leggen en daarmee te verduidelijken;
 6. Voor de totstandkoming van deze overeenkomst de Sportbond met (een vertegenwoordiging van) de Topsporters in overleg is getreden om gezamenlijk tot afspraken te komen als ook met de Topsporter;
 7. De Sportbond en de Topsporter zich bewust zijn van de inspanningen en investeringen die Partijen door het aangaan van en gedurende deze overeenkomst ten behoeve van het organiseren en bedrijven van Topsport hebben gedaan en doen;
 8. Alle verwijzingen in deze overeenkomst naar “hij”, “hem” of “zijn” tevens respectievelijk “zij”, “haar” en “haar” omvatten;

I. Algemeen

1. Begripsbepalingen Lees meer

Begripsbepalingen
Ten behoeve van de leesbaarheid en de strekking van de overeenkomst worden in dit artikel de belangrijkste begrippen toegelicht.
 1. Collectief Portretrecht: in de modelovereenkomst is uitgegaan van deze definitie. Deze kan, indien wenselijk, aangepast worden door Partijen.
 2. Multi-topsportevenementen: in de modelovereenkomst wordt uitgegaan van multi-topsportevenement waarvoor NOC*NSF de uitzending verzorgt. Iedere sportbond bepaalt welke multi-topsportevenementen van toepassing zijn op hun situatie (sport en topsporters), zoals de World Games, Beach Games en Multi Europese Kampioenschappen. Bij wijziging of aanpassing van deze definitie, dient rekening gehouden te worden met het doorwerken van het begrip multi-topsportevenementen in de rest van de overeenkomst.
 3. Nationale Selectie: deze definitie is een voorzet. Iedere sportbond bepaalt zelf wie tot de nationale selectie behoort of wat de nationale selectie is en past daar de definitie op aan.
 4. TeamNL: ten behoeve van de definitie van TeamNL biedt deze powerpoint meer duiding.

In de Overeenkomst wordt - zowel in enkelvoud als in meervoud gebruikt - verstaan onder:

 1. “Anti-dopingregels”: de regels (waaronder mede begrepen Dopingreglementen) ten aanzien van doping (op basis van de World Anti Doping Code) die het IOC of IPC, de Internationale Federatie [eventuele internationale gehandicaptenfederatie] of de Sportbond hanteert en die op de Topsporter van toepassing zijn;
 2. “Begeleidingsteam voor de topsporter”: het team van trainers/coaches, (para)medici en begeleiders interdisciplinair dat door de Sportbond, wordt ingezet om de topsporter optimaal te begeleiden ten behoeve van diens excellente topsportprestaties;
 3. “Bijeenkomst”: een optreden, promotie, ontmoeting, fotosessie, interview, film of ander evenement in verband met de verplichtingen van de Topsporter ingevolge de Overeenkomst, waarbij de Topsporter aanwezig is op verzoek van de Sportbond, met als voornaamste doel om de Sportbond, één of meer van de Bondssponsoren of de sport te promoten;
 4. “Bondssponsor(en)”: bedrijven, instellingen en/of organisaties die met de Sportbond een overeenkomst zijn aangegaan, en de Sportbond op enigerlei wijze structureel en substantieel, materieel en/of financieel ondersteunen, in ruil voor publiciteit, rechten op associatie of andere commerciële voordelen en die door de Sportbond ook als Bondssponsor(en) worden aangeduid. Een bijgewerkte lijst van de Bondssponsoren wordt als Bijlage 1 toegevoegd2;
 5. “Collectief Portret”: de namen, portretten en/of gelijkenissen - met inbegrip van foto’s, film en opnamen - van een collectief van tenminste vier Topsporters in de Hoedanigheid van deelnemers aan het Topsportprogramma en - indien van toepassing - als leden van de nationale selectie;
 6. “Commercieel Gebruik”: het gebruik van het Portretrecht van de Topsporter, welke buiten de volgende beperkingen valt: promotie, publiciteit of uitleg over het Topsportprogramma en sport in zijn algemeenheid;
 7. “Coach”: de trainer/coach of bondscoach die een overeenkomst met de Sportbond heeft afgesloten en die de deelnemers aan het Topsportprogramma en/of de leden van de nationale selectie traint en/of coacht;
 8. “CTO”: Centrum voor Topsport en Onderwijs;
 9. “Dopingautoriteit”: de organisatie die onder andere met het toezicht op de handhaving van dopingovertredingen en de uitvoering van dopingcontroles in Nederland is belast;
 10. “Hoedanigheid van deelnemer aan het Topsportprogramma”: de Topsporter herkenbaar als deelnemer aan het Topsportprogramma en (indien van toepassing) als lid van de nationale selectie door middel van het sporttenue of vrijetijdstenue van de Sportbond of welk officieel tenue van de Sportbond dan ook, dat de Topsporter draagt, als ook in combinatie met tekst- en/of beeld- en/of audio/videofragmenten waarin verband wordt gelegd tussen de Topsporter en (het Topsportprogramma) van de Sportbond;
 11. “Intellectueel Eigendom”: eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, de naburige rechten, bescherming van databanken en computerprogramma’s of software, als ook octrooien of patenten, geregistreerde ontwerpen, uitvindingen, handelsmerken en modellen;
 12. “IF”, de [naam van de internationale federatie(s)], waarbij de Sportbond is aangesloten;
 13. “Matchfixing”, manipulatie van sportwedstrijden, waarbij het gaat om opzettelijke regelingen, handelingen of het nalaten van handelen gericht op het ongeoorloofd wijzigen van de uitslagen of het verloop van sportwedstrijden, teneinde het onvoorspelbare karakter van deze sportwedstrijden geheel of gedeeltelijk teniet te doen, met het oog op het verkrijgen van een niet gerechtvaardigd voordeel voor zichzelf of derden;
 14. “Multi-topsportevenementen”, de Olympische of Paralympische Spelen, Europese Spelen, Jeugd Olympische Spelen en Europees Jeugd Olympische Festival;
 15. “Nationale selectie”3 , selectie bestaande uit meerdere, maar in sommige gevallen niet alle deelnemers aan het Topsportprogramma van de Sportbond;
 16. “Overeenkomst”, deze Overeenkomst en eventuele bijlagen, die integraal onderdeel uitmaken van de Overeenkomst;
 17. “Partners van de Nederlandse Sport”, bedrijven, instellingen en/of organisaties die met NOC*NSF een overeenkomst zijn aangegaan, en NOC*NSF en/of TeamNL op enigerlei wijze materieel en/of financieel ondersteunen, in ruil voor publiciteit, rechten op associatie of andere commerciële voordelen en die door de NOC*NSF ook als Partner(s) worden aangeduid. Een bijgewerkte lijst van de Partners van de Nederlandse Sport is beschikbaar op de officiële website van NOC*NSF;
 18. “Portret van de Topsporter”, de naam, portret en/of gelijkenis - met inbegrip van foto’s, film en opnamen - van de Topsporter in de Hoedanigheid van deelnemer aan het Topsportprogramma en - indien van toepassing - als lid van de nationale selectie;
 19. “Prestatienorm“, het geheel van prestaties dat een sporter gedurende een jaar moet leveren om het jaar daarna in aanmerking te komen voor een Status;
 20. “Privé Coach”, de persoonlijke trainer/coach van de Topsporter, niet zijnde een trainer/coach (in dienst van) van de Sportbond;
 21. “Privé sponsor(en)”, bedrijven, instellingen en/of organisaties die de Topsporter op enigerlei wijze, met name materieel en/of financieel, ondersteunen. Deze ondersteuning moet structureel en substantieel van aard zijn;
 22. “Seksuele intimidatie”, enige vorm van ongewenst4 verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd, alsmede de in de artikelen 239 t/m 250 (Titel XIV: Misdrijven tegen de zeden) van het Wetboek van Strafrecht strafbaar gestelde feiten5.
 23. “Sportweddenschap”, elke inzet gebaseerd op geld of op geld waardeerbaar, in de verwachting van een prijs van geld, of op geld waardeerbaar, onder voorbehoud van een toekomstige en onzekere gebeurtenis in verband met een sportwedstrijd;
 24. “Status“, een titel die aan een Topsporter wordt verleend door NOC*NSF op basis van het van toepassing zijnde Statusreglement Topsporters, op grond waarvan hij in aanmerking kan komen voor bepaalde voorzieningen;
 25. “Statusreglement Topsporters”, het reglement van NOC*NSF waarin de procedure en criteria worden beschreven op basis waarvan een Topsporter een Status kan verkrijgen;
 26. “TeamNL”, het team van Topsporters, dat Nederland 365 dagen per jaar vertegenwoordigt, als ook de topsportcoaches en staf van de Sportbonden en NOC*NSF, op weg naar het hoogst mogelijke doel, waaronder deelname aan Europese Kampioenschappen, Wereld Kampioenschappen en Multi-topsportevenementen. TeamNL is een samenwerking van NOC*NSF en deelnemende Sportbonden6 om samen de Nederlandse maatschappij te inspireren. TeamNL streeft naar meer impact van topsport via de media en een eigen TeamNL platform/website en door zichtbaarheid op o.a. kleding. TeamNL handelt vanuit de teamwaarden excelleren, respect en samen. TeamNL handelt vanuit de teamwaarden excelleren, respect en samen;
 27. “Topsportarts”, onder meer – maar niet uitsluitend – geregistreerde sportartsen, tevens lid van de Vereniging voor Sportgeneeskunde, waarvan de relevante patiëntenpopulatie primair Topsporters betreft;
 28. “Topsportprogramma”, het topsport- en opleidingsprogramma van de Sportbond, waaraan de Topsporter deelneemt met als doel het winnen van medailles op Multi-topsportevenementen, Wereld Kampioenschappen, Europese Kampioenschappen en andere belangrijke internationale wedstrijden [zo nodig nader/anders omschrijven]:
 29. “WADA”, World Anti-Doping Agency, gevestigd te Montreal, Canada;
 30. “Website”, de officiële website van de Sportbond;
2 De sportbond dient zelf te overwegen of er een onderscheid moet worden aangebracht tussen Hoofdsponsor(en) van de sportbond en overige Bondssponsor(en).
3 Deze definitie is een voorzet. Iedere Sportbond bepaalt zelf wie tot de nationale selectie behoort of wat de nationale selectie is.
4 De definitie van seksuele intimidatie omvat gedragingen die als ongewenst ervaren kunnen worden. Een ervaring van een persoon is echter moeilijk te objectiveren. Het gaat in dit geval om een ervaring die valt buiten wat algemeen maatschappelijk wordt aanvaard als een normale omgangsnorm, inclusief verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag.
5 Blauwdruk tuchtrecht seksuele intimidatie in de sport’ en vastgesteld in de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 4 mei 2018
6 Indien de Sportbond een Samenwerkingsovereenkomst Sponsorpropositie 2017+ met NOC*NSF is overeengekomen.

2. Doel Lees meer

2. Doel
Door het doel van de overeenkomst te bepalen is duidelijk wat er met de overeenkomst wordt beoogd. In het geval van topsportafspraken is dit het vastleggen van wederzijdse rechten en plichten van de sportbond en de topsporter in hun samenwerking ten behoeve van topsport.

Het doel van de Overeenkomst is het leveren van een bijdrage aan de kwaliteit van het Topsportprogramma en indien van toepassing van TeamNL, door het respecteren en beschermen van de belangen van de Topsporter en de Sportbond door middel van het vastleggen van wederzijdse rechten, verantwoordelijkheden en plichten.

3. Duur en (tussentijdse) beëindiging Lees meer

3. Duur en beëindiging
In dit artikel wordt een einddatum opgenomen als ook de wijze waarop de overeenkomst (ook tussentijds) kan worden beëindigd.

Duur Lees meer
Duur
Topsportafspraken worden voor een bepaalde periode gemaakt en vastgesteld, zodat er ook in praktische zin uitvoering aan kan worden gegeven. De sportbond en de topsporters bepalen samen wat een praktische duur van de overeenkomst is. Het is het meest voor de hand liggend, om afspraken met betrekking tot de Olympische en Paralympische topsportonderdelen, te laten gelden voor de duur van een Olympische of Paralympische cyclus (vier jaar). Overige topsportonderdelen kunnen zich richten op de WK- en/of EK- cyclus. De context kan er echter ook om vragen een andere periode vast te stellen.
 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De Overeenkomst vangt aan op de datum van ondertekening en duurt voort tot [datum]7.
 2. De Overeenkomst eindigt van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist, door het enkele verloop van de overeengekomen termijn als opgenomen in artikel 3.1.
Tussentijdse beëindiging door de Sportbond Lees meer
Beëindiging
De sportbond en de topsporter hebben conform artikel 3 het recht om de overeenkomst op elk moment te beëindigen. In het artikel worden verschillende omstandigheden beschreven die aanleiding kunnen zijn tot het beëindigen van het topsportprogramma ofwel door de sportbond of door de topsporter. Op het moment van beëindiging van de overeenkomst, is deze niet meer bindend voor de partijen (behalve enkele artikelen met nawerking).
 • Er is bewust voor gekozen in de modelovereenkomst geen artikel op te nemen, waarmee de sportbond een voorbehoud maakt ten aanzien van zijn beschikbare financiële middelen (bijvoorbeeld beëindigen van de overeenkomst vanwege het stopzetten van de financiële bijdrage van de overheid en/of de Nederlandse Loterij Organisatie (hierna “NLO”) en/of NOC*NSF en/of eigen middelen). Indien een sportbond besluit een dergelijk voorbehoud op te nemen, dient goed bekeken te worden of de voorwaarden, die aan de topsporter worden gesteld, hiermee voldoende in balans zijn.
 • De voortzetting van deelname aan het topsportprogramma hangt af van het antwoord op de vraag of de ontwikkeling en de prestaties van de topsporter daarvoor voldoende zijn en of hij/zij aan zijn/haar verantwoordelijkheden en verplichtingen als gevolg van de overeenkomst blijft voldoen. Dit wordt regelmatig door de sportbond bekeken.
 • De topsporter blijft niet altijd gebonden aan het topsportprogramma en heeft het recht om zijn/haar deelname op elk moment te beëindigen, mits hij/zij dit voornemen van tevoren met de technisch directeur bespreekt en de deelname schriftelijk opzegt.
 1. Deelname door de Topsporter aan het Topsportprogramma op basis waarvan de Overeenkomst is aangegaan, is afhankelijk van:
  1. voldoende prestatie en ontwikkeling op basis van beoogde resultaten van de Topsporter als opgenomen in het selectiebeleid en/of Topsportprogramma;
  2. voldoen aan de overeengekomen programma’s, verslagleggingvereisten, beleid, procedures en redelijke verzoeken van de Sportbond, door de Topsporter.
 2. De Sportbond kan de Overeenkomst te allen tijde en met een opzegtermijn van een maand opzeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Topsporter indien de Topsporter gestelde in artikel 3.3 niet nakomt.
  Alvorens over te gaan tot opzegging van de Overeenkomst, zal de Sportbond de Topsporter tijdig en vooraf waarschuwen en hem de mogelijkheid bieden alsnog aan de genoemde eisen te voldoen.
 3. De Sportbond kan de Overeenkomst te allen tijde en met onmiddellijke ingang beëindigen, op voorwaarde dat hij dit voornemen van tevoren met de Topsporter bespreekt, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Topsporter indien:
  1. is bewezen dat de Topsporter de Anti-dopingregels heeft overtreden;
  2. is bewezen dat de Topsporter de regels met betrekking tot Matchfixing en Sportweddenschappen heeft overtreden;
  3. is bewezen dat de Topsporter de ‘Gedragsregels sporters onderling’8 inzake grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie heeft overtreden;
  4. de Topsporter één van de overige verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, nadat de Topsporter de mogelijkheid is geboden deze verplichtingen alsnog behoorlijk na te komen.
Tussentijdse beëindiging door de Topsporter Lees meer
3.6 Beëindiging door topsporter
Er is bewust voor gekozen om het verhalen van gemaakte kosten door de sportbond op de topsporter niet op te nemen, omdat de wet voldoende mogelijkheden biedt om een schadevergoeding te vorderen, indien een van partijen zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
Als er wordt overwogen dit soort bepalingen op te nemen, moet er rekening mee gehouden worden, dat het vooraf moeilijk is vast te stellen welke kosten de sportbonden kunnen verhalen op de topsporter en andersom. Als de overeenkomst door de sportbond wordt opgezegd vanwege een in artikel 3.5 genoemde redenen kan de sportbond in alle redelijkheid en billijkheid door de sportbond gemaakte kosten verhalen op de topsporter.
 • Opleidingsvergoeding
  In enkele sporten is het gebruikelijk om een opleidingsvergoeding vast te stellen, als een topsporter ten gevolge van een opleidingsprogramma in de gelegenheid wordt gesteld om bij een commerciële partij topsport te bedrijven.
 1. De Topsporter heeft te allen tijde het recht om de Overeenkomst en derhalve zijn deelname aan het Topsportprogramma te beëindigen op voorwaarde dat hij dit voornemen uiterlijk een maand van tevoren met de Technisch directeur bespreekt en de Overeenkomst daarna schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van maand.
7 Bijvoorbeeld voor de duur van een vierjarige Olympische en Paralympische cyclus: tot en met 31 december in het jaar van de zomersporten: tot en met 30 juni in het jaar van wintersporten. In elk geval lang genoeg voor de evaluaties en beoordelingen etc. van de betreffende Olympische en Paralympische Spelen.

8 Opgenomen in de ‘Blauwdruk tuchtrecht seksuele intimidatie in de sport’ en vastgesteld in de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 4 mei 2018

4. Regelgeving IOC/IPC, EOC, IF WADA, NOC*NSF, SPORTBOND


Algemeen Lees meer
De overeenkomst is opgesteld binnen het kader van de regels van het IOC/IPC, WADA, NOC*NSF en IF. In dit artikel wordt verwezen naar reglementen en de vindplaats ervan.
 1. Zowel de Sportbond als de Topsporter zijn bekend met het beleid en de regels van de IF [eventueel internationale gehandicaptenfederatie] en het IOC (Olympic Charter) / IPC (Paralympic Handbook), EOC, WADA en NOC*NSF. Indien de Topsporter deelneemt aan Paralympische evenementen dient de Topsporter zich tevens te houden aan de Classificatie Code van het IPC .
 2. De Topsporter is tevens bekend met de van toepassing zijnde statuten, reglementen en het beleid van de Sportbond.
Anti-dopingregels Lees meer
4.2 Doping
In algemene bewoordingen wordt de verantwoordelijkheid van de sportbond en de topsporter ten aanzien van doping beschreven en verwezen naar relevante reglementen van IOC/IPC, WADA en de Dopingautoriteit (Nationaal Dopingreglement 2016) en de Gedragsregels voor Topsporters.
 1. De Topsporter is bekend met de Anti-dopingregels. Dit houdt onder andere in dat de Topsporter:
  • toestemming geeft aan de Sportbond voor het verwerken van persoonsgegevens in dit kader;
  • ervoor zorgt dat (indien hem een whereabouts-verplichting is opgelegd) zijn whereabouts tijdig en correct worden aangeleverd bij de organisatie(s) belast met de uitvoering van de Anti-dopingregels, waaronder ook de Dopingautoriteit.
 2. De Sportbond geeft voor zover mogelijk en bekend de Topsporter gevraagd en ongevraagd hulp, assistentie en advies over alle aspecten van de Anti-dopingregels. De Topsporter kan hiervoor tevens terecht bij de Dopingautoriteit. Informatie is te vinden op www.dopingautoriteit.nl.
Gedragsregels Lees meer
4.3 Gedragsregels
Op de overeenkomst zijn de Gedragsregels voor Topsporters (van NOC*NSF) van toepassing. Deze worden als bijlage aan de overeenkomst toegevoegd.
 1. Partijen erkennen dat hun gedrag, invloed heeft op dan wel uitstraalt naar elkaar en de sport. De Topsporter zal daarbij de Olympische - en Paralympische waarden en teamwaarden van TeamNL in acht nemen .
 2. De Topsporter zal zich houden aan de Gedragsregels voor Topsporters van NOC*NSF, opgenomen als Bijlage 2, als ook de ‘Gedragsregels sporters onderling’, opgenomen als bijlage in de ‘Blauwdruk tuchtrecht seksuele intimidatie in de sport’, en en indien van toepassing de [naam regels] van de Sportbond.
 3. De Sportbond zal zich houden aan de Code Goed Sportbestuur en een VOG vragen van de begeleiders van de topsporters.
Matchfixing en Sportweddenschappen Lees meer
4.4 Matchfixing en betting
In algemene bewoordingen is de verantwoordelijkheid van de sportbond en de topsporter ten aanzien van matchfixing en betting genoemd. Hierbij wordt verwezen naar relevante reglementen van IOC/IPC en NOC*NSF en de Gedragsregels voor Topsporters.
 1. De Topsporter verplicht zich te onthouden van:
  • het wedden op het resultaat, de voortgang en/of het verloop van enige wedstrijd of competitie waarin hij deelneemt, of heeft deelgenomen in dat seizoen dan wel waarin hij direct dan wel indirect enige mate van invloed heeft of kan hebben;
  • het wedden op enige andere aangelegenheid zoals, doch niet uitsluitend, het wedden op:
   • disciplinaire sancties;
   • overschrijving van spelers;
   • de selectie van het team, of de Topsporter; betreffende of gerelateerd aan een team en/of de Topsporter die deelneemt in een wedstrijd of competitie waarin hij deelneemt of heeft deelgenomen, gedurende het betreffende seizoen;
  • het wedden op jeugdcompetities;
  • andere handelingen die gericht zijn op het onrechtmatig beïnvloeden van uitslagen van wedstrijden, waaronder - doch niet uitsluitend - het direct dan wel indirect opdragen, toestaan en/of iemand in de gelegenheid stellen de hiervoor genoemde weddenschappen aan te gaan.
 2. Het is de Topsporter verboden op enige manier deel te nemen dan wel een bijdrage te leveren aan dan wel het promoten van Matchfixing.
 3. De Topsporter verplicht zich - indien dit zich voordoet - verzoeken die hij heeft ontvangen tot het verrichten van handelingen die gericht zijn op het onrechtmatig beïnvloeden van uitslagen van wedstrijden, te melden bij de Sportbond. Nadere informatie over Sportweddenschappen en/of Matchfixing als bedoeld in respectievelijk artikel 4.4.1 en 4.4.2 en het melden van verdenkingen is te vinden op de website van NOC*NSF: www.nocnsf.nl/matchfixing.

5. Deelname topsportprogramma en selectiebeleid Lees meer

5. Deelname topsportprogramma en selectiebeleid
Het is belangrijk dat de sportbond zijn selectiebeleid (en beroepsprocedures) heeft vastgelegd en juridisch getoetst, voordat de overeenkomst wordt opgesteld. Ook dient er een verwijzing naar dit beleid in de overeenkomst opgenomen te worden (zie artikel 13).

De topsportafspraken richten zich op het proces van het maken van afspraken binnen de modelovereenkomst Topsporter-Bond. De afspraken uit de bijlage, die tot stand komen in overleg en/of in afstemming met topsporters (bijv. over selectiebeleid), worden in dit proces buiten beschouwing gelaten.

 1. De Topsporter neemt deel aan het Topsportprogramma en maakt deel uit van de Nationale selectie.
  of
  De Topsporter maakt deel uit van de Nationale selectie en neemt deel aan het Topsportprogramma.
  of
  De Topsporter maakt uitsluitend deel uit van de Nationale selectie (en neemt niet deel aan het Topsportprogramma)
  of
  De Topsporter neemt uitsluitend deel aan het Topsportprogramma. Dit kan gevolgen hebben voor de terminologie in artikelen 7, 11, 12, 13, 16 en 17.
 2. Het selectiebeleid van de Sportbond en de voorwaarden voor deelname aan het Topsportprogramma of uitzendingen naar Europese Kampioenschappen, Wereld Kampioenschappen of andere internationale wedstrijden [benoemen], waarin ook een bezwaar en beroepsprocedure is opgenomen, is schriftelijk vastgelegd en kan worden opgevraagd door de Topsporter. Tevens is het document / zijn de documenten, waaronder ook de wedstrijdkalender, te vinden op de Website van de Sportbond. Lees meer
  Artikel 5.2
  Voor teamsporten geldt, dat bij deelname aan specifieke evenementen [benoemen evenementen!], de betreffende/verantwoordelijke bondscoach de selectie van deelnemende topsporters bepaalt.
 3. De Topsporter is:
  1. in het bezit van een geldig Nederlands paspoort en;
  2. lid van (een vereniging van) de Sportbond, dan wel heeft een aansluitingsovereenkomst met de Sportbond.
  De Topsporter dient de Sportbond onmiddellijk in kennis te stellen indien het onder a en b genoemde op enig moment niet (meer) het geval is.

6. Gegevensbescherming en privacy Lees meer

6. Gegevensbescherming en privacy

Op de overeenkomst is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Ook zijn er afspraken gemaakt over het geven van toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens van de topsporter (wat, wanneer en wie).

In de modelovereenkomst Topsporter-Bond wordt in dit artikel aangesloten bij de ‘Uitwerking richtlijnen medisch handelen in de topsport’, waarin specifiek toestemming wordt gevraagd voor gebruik, verwerking en opslag van medische gegevens.

 1. De Topsporter geeft de Sportbond toestemming voor het elektronisch of anderszins opslaan en verwerken van alle persoonlijke gegevens vallende onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die door hem zijn verstrekt dan wel door de Sportbond of door medewerkers en/of opdrachtnemers van de Sportbond zijn verzameld ten behoeve van of in verband met deelname aan het Topsportprogramma, overeenkomstig de huidige wetgeving en richtlijnen.
 2. De Topsporter geeft de Sportbond toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens als bedoeld in en/of voortvloeiend uit (de uitvoering van) de op hem van toepassing zijnde Anti-dopingregels (zie ook artikel 4.2).
 3. De Topsporter en de Sportbond maken met elkaar en met het Begeleidingsteam voor de topsporter afspraken over het verwerken, opslaan en behandeling van medische - en persoonsgegevens (zie artikel 14).
 4. De Topsporter geeft de Sportbond toestemming voor het verwerken en opslaan van data verzameld tijdens trainingen en wedstrijden, uitsluitend ten behoeve van trainings- en coaching doeleinden.
 5. Er zijn wensen tot het uitwisselen van persoons- en medische gegevens via digitale systemen (o.a. AMS en CRM). De Topsporter en de Sportbond zijn zich hiervan bewust en maken hierover in alle redelijkheid afzonderlijke afspraken.

II. Faciliteiten Topsporter

7. Stipendium en Kostenvergoeding voor TeamNL Lees meer

7. Stipendium en Kostenvergoeding

Dit is een optioneel artikel. Alleen van toepassing indien sportbond en topsporters het wenselijk achten om hierover afspraken te maken en deze schriftelijk vast te leggen.

Het stipendium is bedoeld voor topsporters met een A of HP status van NOC*NSF, ,die zelf geen of onvoldoende inkomen hebben voor levensonderhoud en aan de inkomenstoets kunnen voldoen. De kostenvergoeding is bedoeld voor topsporters met een A, HP of Selectiestatus die voldoen aan de inkomenstoets. Op de stipendium- en kostenvergoedingsregeling is het Uitkeringsreglement Financiële Voorzieningen van toepassing, waarvan de meest recente versie is op te vragen bij athleteservices@nocnsf.nl.


Indien de Topsporter na een voordracht van de Sportbond zoals omschreven in artikel 12.1 sub e, een Status heeft gekregen als bedoeld in het uitkeringsreglement9 van de Stichting Fonds voor de Topsporter (hierna het “Fonds”), kan de Topsporter - afhankelijk van de Status - aanspraak maken op een Stipendium en/of een Kostenvergoeding.

9 Het van toepassing zijnde uitkeringsreglement van het Fonds voor de Topsporter als ook verdere informatie is te vinden op de website van NOC*NSF: www.nocnsf.nl/athlete-services/teamnl-downloads-rapporten

8. Voorzieningen NOC*NSF voor TeamNL Lees meer

8. Voorzieningen NOC*NSF

Dit is een optioneel artikel. Alleen van toepassing indien sportbond en topsporters het wenselijk achten om hierover afspraken te maken en deze schriftelijk vast te leggen.

Topsporters met een topsport of talentstatus van NOC*NSF kunnen gebruik maken van voorzieningen die gefaciliteerd worden door NOC*NSF. In dit artikel worden topsporters op deze voorzieningen geattendeerd en verwezen naar relevante documentatie dan wel contactpersonen.


Stipendium

Het stipendium is bedoeld voor topsporters met een NOC*NSF-status (A en HP), die van het Fonds voor de Topsporter inloggegevens hebben ontvangen. Op de stipendiumregeling is het Uitkeringsreglement Financiële Voorzieningen van toepassing, welke te downloaden is op deze website.


Aanvullend op de investeringen van de Sportbond biedt NOC*NSF aan de Topsporter met een Status verschillende financiële en materiële voorzieningen. Alle actuele voorzieningen en de erbij behorende regelgeving, zijn te vinden op de website van NOC*NSF www.nocnsf.nl/athleteservices. Het betreft vervoersvoorzieningen, een topsportpolis voor ziektekosten en advisering op financieel, fiscaal en juridisch vlak. Daarnaast worden de juiste voorwaarden voor de combinatie topsport en onderwijs en het praktijkprogramma TeamNL@work aangeboden.

9. Diensten, voorzieningen en faciliteiten CTO Lees meer

9. Diensten, voorzieningen en faciliteiten CTO

Veel sportbonden bieden hun topsportvoorzieningen aan via een CTO of NTC. In dit artikel wordt toegelicht wat daar specifiek over is afgesproken. Tevens kan er verwezen worden naar de overeenkomst die de sportbond heeft met CTO/NTC en de huisregels van CTO/NTC.


 1. Het Topsportprogramma van [tak van sport, hierna te noemen “naam programma”] wordt door de Sportbond in samenwerking met [naam CTO] aangeboden. Op het aanbod van diensten, voorzieningen en faciliteiten binnen dit [naam programma] is de samenwerkingsovereenkomst tussen de Sportbond en het CTO, (d.d. datum) van toepassing.
 2. [Naam CTO] biedt de Topsporter voorzieningen aan, die zijn opgenomen in Bijlage 3.

10. Deelname multi-topsportevenementen Lees meer

10. Deelname multi-topsportevenementen

Als een topsporter zich plaatst voor een multi-topsportevenement en daarbij wordt uitgezonden door NOC*NSF, ontvangt hij of zij daarvoor een overeenkomst Topsporter voor de specifieke uitzending van NOC*NSF. De rol van de sportbond ten opzichte van de topsporter verandert hiermee veelal ook. In dit artikel wordt dit toegelicht en kan er verwezen worden naar relevante documentatie. Genoemde overeenkomst is tijdens een dergelijke uitzending altijd bovenliggend.


Uitzending naar Multi-topsportevenementen
 1. De Topsporter kan deelnemen aan een Multi-topsportevenement, indien de Topsporter:
  1. zich kwalificeert volgens de door NOC*NSF na overleg met de Sportbond opgestelde criteria als opgenomen in het betreffende reglement of regeling van NOC*NSF voor deelname aan het betreffende Multi-topsportevenement en de interne selectieprocedure van de Sportbond;
  2. de betreffende overeenkomst van het Multi-topsportevenement van NOC*NSF en de deelnemersverklaring van het desbetreffende evenement ondertekent. De meest recente versie van de bedoelde overeenkomst en een voorbeeld van een deelnemersverklaring zijn in te zien op de website van NOC*NSF: www.nocnsf.nl/athlete-services/teamnl-downloads-rapporten. Het gestelde in de overeenkomst van het Multi-topsportevenement van NOC*NSF is tijdens de uitzending altijd bovenliggend en gaat derhalve voor op het gestelde in de Overeenkomst (ook in geval van strijdigheid tussen de bepalingen).
Interne selectieprocedure
 1. De Sportbond stelt een interne selectieprocedure op en past deze toe, als de kans zich voordoet dat er meer gekwalificeerde topsporters zijn voor deelname aan het Multi-topsportevenementen, dan kunnen worden uitgezonden.
 2. De Sportbond betrekt bij het opstellen van de interne selectieprocedure de Topsporters (bondsatletencommissie dan wel vertegenwoordiging van Topsporters) en Coaches, aan te tonen door middel van een schriftelijk verslag van dit overleg. Tevens is er een bezwaar- en beroepsprocedure in opgenomen. De Sportbond verstrekt de interne selectieprocedure zodra gereed per email aan de Topsporter. Tevens wordt het document geplaatst op de Website van de Sportbond.

11. Kleding en/of sportmaterialen/uitrusting en logogebruik Lees meer

11. Kleding en/of sportmaterialen en logogebruik

Er zijn afspraken gemaakt over de kleding die de topsporter draagt tijdens wedstrijden, reizen en andere activiteiten van de sportbond.

 • Leg hierbij vast van wie kleding en/of sportuitrusting is en of de kleding geretourneerd moet worden. In sommige sporten is het ook gebruikelijk dat de sportbond sportmaterialen levert en dat topsporters daar gebruik van maken en het onderhouden. Er kan verwezen worden naar een bijlage waarin afspraken over het eigendom en dragen van de kleding en/of sportmaterialen is opgenomen.
 • In dit artikel worden het logogebruik op kleding- en/of sportmaterialen en de afspraken daarover vastgelegd. Omdat internationale federaties hier vaak specifieke regels voor hebben, is het van belang deze bij de bespreking erbij te houden. Indien van toepassing wordt ook het gebruik van het TeamNL-logo in dit artikel vastgelegd.

Kledingpakket en sportmaterialen/uitrusting
 1. De Topsporter ontvangt van de Sportbond kosteloos een pakket sportkleding en sportmaterialen/uitrusting dat nodig is voor de Topsporter om als Topsporter te presteren.
  Dit pakket zal van hoge kwaliteit zijn en tijdig worden geleverd, zodat de Topsporter het voorafgaand aan wedstrijden kan testen en ermee vertrouwd kan raken.
  Het pakket blijft eigendom van de Sportbond. De Topsporter dient alle aan hem verstrekte (sport)kleding en sportuitrusting aan de Sportbond te retourneren op diens verzoek, doch in ieder geval bij beëindiging van de Overeenkomst.
 2. De bij het kledingpakket behorende rechten en plichten voor de Topsporter zijn opgenomen in ‘Richtlijnen Kleding en Sportmaterialen/uitrusting’, dat is opgenomen als Bijlage 4. Afwijking van de verplichtingen opgenomen in de richtlijnen is toegestaan indien er sprake is van Technical equipment (zijnde sportmaterialen en of -uitrusting, die de Topsporter gebruikt en van invloed zijn op zijn/haar sportprestatie) en de Topsporter kan aantonen dat de afwijking diens sportprestatie ten goede komt.
 3. De Topsporter verplicht zich om tijdens deelname aan wedstrijden en/of tijdens het uitvoeren van activiteiten, die aan het topsportonderdeel verwant zijn, namens de Sportbond (waaronder alle activiteiten die van de Topsporter worden verlangd als gevolg van de Overeenkomst) het door de Sportbond aangewezen sport- of vrijetijdstenue te dragen en de aangewezen sportuitrusting te gebruiken.
 4. De Topsporter is bereid mee te werken aan technische of innovatieve projecten met betrekking tot de sportuitrusting of het sporttenue die door de Sportbond worden uitgevoerd, tenzij de Topsporter daardoor in de (voorbereiding op) deelname aan wedstrijden, dan wel anderszins in de sportieve prestaties, wordt belemmerd. Deze ondersteuning houdt in het op redelijk gegeven aanwijzingen van de Technisch directeur testen en/of gebruiken van het sporttenue en/of de sportuitrusting (met inbegrip van prototypes) en het geven van feedback en informatie over dit gebruik.
Logogebruik
 1. De Topsporter mag logo’s toevoegen aan de (sport)kleding of sportuitrusting, tenzij reglementen van de Sportbond of IF dat verbieden. De Topsporter stemt het gebruik van deze logo’s voorafgaand af met de Sportbond. De Topsporter mag aan de (sport)kleding of sportuitrusting geen wijzigingen aanbrengen en/of logo’s of reclamemateriaal van leveranciers/sponsoren, die erop zijn bevestigd, verbergen of wijzigen. De Topsporter verplicht zich om zo goed als mogelijk voor de (sport)kleding en sportuitrusting te zorgen en deze niet te beschadigen.
 2. De Topsporter, in de Hoedanigheid van deelnemer aan het Topsportprogramma, verplicht zich om geen logo’s, materialen, apparaten of promotionele formuleringen van een derde te dragen, te gebruiken, te laten zien, op te nemen of te promoten, die strijdig zijn of in concurrerende verhouding staan, ten opzichte van producten of services van een Bondssponsor. Op voorwaarde dat ten tijde van ondertekening duidelijk is, welke Bondssponsor(en) hier word(t)en bedoeld en tenzij de Topsporter handelt op basis van - ten tijde van ondertekening van de Overeenkomst - bestaande sponsorovereenkomsten (zie ook artikel 17.1.2).
 3. De Topsporter verplicht zich om zich te onthouden van het gebruik van de logo’s van de Sportbond of de Bondssponsoren in combinatie met het gebruik van logo’s van zijn Privé Sponsor(en), tenzij dit is toegestaan op grond van de reglementering van de Sportbond als bedoeld in lid 6, dan wel indien de Sportbond daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven, welke niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.
Logogebruik TeamNL Lees meer
11.3.1

Dit is een TeamNL-artikel. Alleen van toepassing als de Sportbond een Samenwerkingsovereenkomst Sponsorpropositie 2017+ met NOC*NSF is overeengekomen.


11.3.2

Dit is een TeamNL-artikel. Alleen van toepassing als de Sportbond een Samenwerkingsovereenkomst Sponsorpropositie 2017+ met NOC*NSF is overeengekomen.

 1. De Topsporter, die deel uitmaakt van TeamNL, en de Sportbond verplichten zich het logo van TeamNL zichtbaar op de wedstrijdkleding te dragen tijdens de Multi-topsportevenementen en volgende wedstrijden [benoemen], zowel in Nederland als in het buitenland, voor zover de internationale regels dat toestaan10.
 2. De Topsporter die heeft deelgenomen aan een van de Multi-topsportevenementen mag het logo van TeamNL om niet voor onbepaalde tijd gebruiken. Dit gebruik dient uitsluitend niet-commercieel te zijn.
10 Alleen in het geval dat de Sportbond een Samenwerkingsovereenkomst Sponsorpropositie 2017 met NOC*NSF is overeengekomen.

III. Plichten sportbond en topsporter

12. Plichten van de Sportbond Lees meer

12. Plichten van de Sportbond

In de overeenkomst worden de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de sportbond toegelicht. Gespecificeerd wordt wat de topsporter als deelnemer aan het topsportprogramma van de sportbond kan verwachten met betrekking tot training, ondersteuning, advies en informatie. Voorbeelden hiervan zijn de bijdrage die de sportbond levert aan realisering van de doelen in het topsportbeleid, zijn verantwoordelijkheden en de partners die de sportbond daarbij betrekt (bijvoorbeeld TeamNL). Hierin wordt ook verwezen naar relevante bondsdocumenten als selectiecriteria, topsportbeleid en dergelijke als ook afspraken/reglementen van NOC*NSF (bijvoorbeeld statusbepaling).


Artikel 12.1b en g

Als een CTO van toepassing is, deze toevoegen met naam CTO.


Topsportprogramma
 1. De Sportbond is ervoor verantwoordelijk om:
  1. een Topsportprogramma voor het [topsportonderdeel] op te zetten, uit te voeren en/of te coördineren;
  2. in nauw overleg met de Topsporter en zijn Privé Coach - als onderdeel van zijn deelname aan het Topsportprogramma - jaarlijks een individueel trainings- en wedstrijdprogramma voor de Topsporter te ontwikkelen, waarin de persoonlijke ontwikkelings- en prestatiedoelen van de Topsporter worden gedefinieerd, welkenader worden beschreven en overeengekomen. Dit programma wordt door de Technisch directeur [in overleg met de Coach] één keer per jaar vastgesteld met de Topsporter11;
  3. samen met de Topsporter en zijn Privé Coach het in het voorgaande lid bedoelde programma uit te voeren, te monitoren en te evalueren om ervoor te zorgen dat de Topsporter zich steeds verder verbetert en ontwikkelt om de persoonlijke prestatiedoelen te bereiken. Het prestatieniveau van de Topsporter wordt regelmatig, doch tenminste eens per twaalf maanden, geëvalueerd door de Topsporter en de Technisch directeur [in overleg met de Coach];
  4. de Topsporter - zodra de afspraken met de technische staf van NOC*NSF dienaangaande zijn gemaakt - te informeren over de Prestatienorm voor het verkrijgen van een Status van NOC*NSF;
  5. de Topsporter, indien hij voldoet aan de Prestatienorm, de bepalingen uit het Statusreglement Topsporters en de bepalingen uit de Overeenkomst, voor te dragen aan NOC*NSF, om door NOC*NSF te worden aangewezen als A-, Selectie- of HP-sporter;
  6. het Topsportprogramma zo goed mogelijk uit te voeren. Dit betekent dat het (topsport)beleid en de interne reglementen en procedures van de Sportbond regelmatig worden geëvalueerd en, indien nodig, worden verbeterd, zodat ze voldoen aan de hiervoor genoemde regels;
  7. een pakket aan voorzieningen aan de Topsporter aan te bieden ten behoeve van het creëren van een optimale topsportomgeving ter ondersteuning bij het trainings- en wedstrijdprogramma zoals bedoeld onder sub b en c. De mate waarin een Topsporter van een voorziening gebruik kan maken en of er kosten aan verbonden zijn voor de Topsporter wordt per voorziening vermeld. Het pakket bestaat in ieder geval uit de volgende zaken:
   1. Trainingsfaciliteiten en -begeleiding, trainings- en wedstrijdprogramma en -evaluatie en medische en overige voorzieningen, hiertoe heeft de Sportbond al dan niet in samenwerking met het [naam CTO]) een Begeleidingsteam voor de topsporter aangetrokken die met elkaar samenwerken;
   2. Kleding en sportuitrusting, zoals nader gespecificeerd in artikel 11.1;
   3. Advisering met betrekking tot levensonderhoud, carrière en opleiding, al dan niet samen met NOC*NSF/TeamNL Athlete Services en het [naam CTO];
   4. Reis- en verblijfkosten ten behoeve van wedstrijden, toernooien, trainingskampen en bijeenkomsten, tenzij de Topsporter recht heeft op een Kostenvergoeding van het Fonds voor de Topsporter12 (het betreft hier sport gerelateerde reis- en verblijfkosten).
Informatievoorziening Lees meer
Selectiebeleid

Het ondertekenen van de overeenkomst tussen sportbond en topsporter mag niet als selectiecriterium worden gehanteerd. De sportbond kan specifieke voorwaarden stellen aan uitzending naar evenementen, zoals gedragsregels, kledingvoorschriften en regels over de financiering van de uitzending. Het accepteren van deze voorwaarden mag als voorwaarde voor uitzending naar het betreffende evenement worden gesteld.

Topsportbeleid en interne reglementen en procedures

De sportbond is verplicht het (topsport)beleid, de interne reglementen en procedures van de sportbond te publiceren. Dit kan bijvoorbeeld op de website van de sportbond en/of door het op te nemen in een bijlage bij de overeenkomst. Dit zou de volgende zaken moeten bevatten:

 • Wedstrijd- en trainingsprogramma;
 • Selectieprocedures;
 • Klachten en Disciplinaire Regels en Beroepsprocedures;
 • Anti-dopingregels;
 • (Internationale) Wedstrijdregels en -voorschriften.

De sportbond kan redelijke wijzigingen doorvoeren in de bovenstaande documenten, maar moet de topsporters daarvan tijdig op de hoogte te stellen.

Tenzij de sportbond ze al heeft ingesteld, moet de sportbond elk van de overige beleidslijnen en procedures, die in artikel 12 worden vermeld, zelfstandig ontwikkelen. Eventueel kan dit worden aangepast aan het topsportonderdeel Bij voorkeur dient dit te gebeuren in overleg met topsporters en personeel.

 1. De Sportbond zal de Topsporter informeren over de:
  1. voorzieningen die NOC*NSF en het Fonds voor de Topsporter aanbieden aan Topsporters (zie respectievelijk artikelen 7 en 8);
  2. verzekeringen en andere faciliteiten die de Sportbond aanbiedt aan Topsporters (zie respectievelijk artikelen 12.4, 12.1.g, en 9).
 2. De Sportbond is ervoor verantwoordelijk om het (topsport)beleid en de navolgende (interne) reglementen, regels en procedures, die - indien het interne reglementen van de Sportbond betreft - na overleg met de bondsatletencommissie van de Sportbond of vertegenwoordigers van de Topsporters tot stand zijn gekomen, te publiceren op de Website en/of schriftelijk te communiceren via de Technisch directeur:
  1. Selectiebeleid en -procedures voor deelname aan het Topsportprogramma, het lidmaatschap van de nationale selectie alsmede voor uitzending Europese Kampioenschappen, Wereld Kampioenschappen en Multi-topsportevenementen [en andere internationale wedstrijden], in- en uitstroomeisen Topsportprogramma en de mogelijkheden voor bezwaar én beroep (zie ook artikel 5);
  2. Trainings- en wedstrijdprogramma’s;
  3. Gedragsregels voor Topsporters van NOC*NSF;
  4. Klachtenreglementen en Disciplinaire Regels en Procedures;
  5. Anti-dopingregels;
  6. Richtlijnen voor Financierings- en Ondersteuningsvoorzieningen;
  7. Richtlijnen Sponsoring;
  8. Richtlijnen voor Blessure- en Gezondheidsmanagement;
  9. (Internationale) Wedstrijdbepalingen en -voorschriften;
  10. Vergoedingsregeling voor reis- en verblijfskosten.
 3. De Sportbond is gerechtigd - in overleg met de bondsatletencommissie van de Sportbond of vertegenwoordigers van de Topsporters - redelijke wijzigingen door te voeren in - het in artikel 12.2.2 van dit artikel - genoemde documenten en zal de Topsporter daarvan tijdig op de hoogte stellen. De Topsporter is gehouden deze wijzigingen (op) te volgen.
 4. De Sportbond verstrekt updates aan de Topsporter, waarin relevante wijzigingen in het Topsportprogramma, in de in het voorgaande lid genoemde documenten of in de organisatie van de Sportbond worden vermeld.
 5. De Sportbond draagt ervoor zorg dat er een vast contactpersoon is voor het topsportbeleid binnen de sportbond. De Sportbond zorgt voor structureel overleg tussen de Topsporter(s) en deze persoon, ten behoeve van (de ontwikkeling van) het topsportbeleid. Ook zal deze persoon beschikbaar zijn voor verzoeken van de Topsporter om advies of informatie (waaronder ook rapporten of aanvragen).
Vertrouwenscontactpersoon
 1. De Sportbond is verplicht een vertrouwenscontactpersoon aan te stellen, bij wie de Topsporter terecht kan in geval van o.a. seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenscontactpersoon is er voor meldingen, (eerste) opvang, doorverwijzing en/of preventie.
Verzekeringen Lees meer
Verzekeringen

De topsporter is in principe verantwoordelijk voor zijn of haar verzekeringen. In de praktijk blijkt dat een sportbond voor zijn leden of de topsporters specifiek (aanvullende, veelal collectieve) verzekeringen aanbiedt of heeft afgesloten. In dit artikel kan naar deze verantwoordelijkheid verwezen worden en kan de topsporter geattendeerd worden op de (aanvullende) verzekeringen. Het betreft met name de reis- en ongevallenverzekering, (aanvullende) ziektekostenverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering.
De sportbond dient de dekking van de verzekering(en), waarvan de topsporter als deelnemer aan het topsportprogramma gebruik kan maken, bijvoorbeeld een collectieve ziektekostenverzekering, reisverzekering en/of aansprakelijkheidsverzekering, te verduidelijken.

 1. De Sportbond draagt zorg voor het afsluiten van de volgende secundaire/aanvullende collectieve verzekeringen voor de Topsporter:
  • Aansprakelijkheidsverzekering;
  • Reis- en bagageverzekering met werelddekking;
  • Ongevallenverzekering;
  • ...
Vertrouwelijke informatie
 1. Partijen dienen de vertrouwelijke informatie, waaronder in elk geval de (medische) informatie als bedoeld in artikel 15, te allen tijde (zowel tijdens als na beëindiging van de Overeenkomst) vertrouwelijk te behandelen. Bovendien mag geen der Partijen op enig moment (direct of indirect) vertrouwelijke informatie voor zichzelf gebruiken, of tegen de andere Partij gebruiken of toestaan dat deze bekend wordt gemaakt aan enige persoon, behalve indien:
  1. door de wet vereist;
  2. deze informatie al openbaar bekend is geworden, anders dan ten gevolge van een schending van een bepaling van de Overeenkomst en/of de wet door een der Partijen;
  3. de andere Partij hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
Overige verplichtingen Lees meer
Artikel 12.6 lid

Commentaar en kritiek op een sportprestatie of gedrag, dat in verband staat met een sportprestatie of een ander aspect van de overeenkomst, wordt door dit artikel niet verboden.

 1. Voorts verplicht de Sportbond zich om:
  1. ervoor zorg te dragen dat de relatie met de Topsporter zodanig is dat openheid, eerlijkheid, wederzijds vertrouwen en respect worden bevorderd en dat alle werknemers van de Sportbond in hun werk en naar de Topsporter de hoogste professionele en ethische normen hanteren;
  2. te overleggen met de Topsporter en zijn Privé Coach of een vertegenwoordiging van de Topsporters of bondsatletencommissie bij een aanpassing van (topsport)beleid en de daar uit voortvloeiende gevolgen voor de Topsporter;
  3. het Topsportprogramma van de Topsporter actief te stimuleren en te ondersteunen;
  4. geen verklaringen af te leggen (ongeacht of deze deel uitmaken van een officieel interview) die de reputatie van de Topsporter schaden.
11 Voor teamsporten dient dit artikel te worden aangepast door de Sportbond aan de feitelijke situatie.
12 Het van toepassing zijnde uitkeringsreglement van het Fonds voor de Topsporter als ook verdere informatie is te vinden op de website www.nocnsf.nl/athlete-services/teamnl-downloads-rapporten.

13. Plichten van de Topsporter Lees meer

13. Plichten van de Topsporter

In de overeenkomst worden de verantwoordelijkheden en/of verplichtingen van de topsporter toegelicht. Het gaat hierbij om de bijdrage die de topsporter levert aan realisering van de doelen van het topsportbeleid en de rol en verantwoordelijkheden die hij/zij daarin heeft. Het betreft afspraken over deelname aan trainingen en wedstrijden, eigen inbreng bij persoonlijke prestatiedoelen, handelswijze bij blessures of ziekte, kennisname van topsportbeleid en selectiebeleid en deelname aan promotieactiviteiten of andere bijeenkomsten.


Training en wedstrijden
 1. De Topsporter en zijn Privé Coach heeft binnen het Topsportprogramma de mogelijkheid om in nauw overleg met de Technisch directeur een (individueel) trainings- en wedstrijdprogramma met persoonlijke prestatiedoelen te ontwikkelen en deelt daarmee de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het eigen (individuele) trainings- en wedstrijdprogramma. Dit individuele trainings- en wedstrijdprogramma wordt schriftelijk vastgelegd.
  Hierbij dienen eventuele verplichtingen die niet in verband staan met het Topsportprogramma, zoals bijvoorbeeld vakanties, te worden afgestemd op het Topsportprogramma.
 2. De Topsporter verplicht zich om zich te houden aan het individuele trainings- en wedstrijdprogramma. Voor eventuele wijzigingen in het programma, in regelingen met betrekking tot de ondersteuningsvoorziening of enige andere wijzigingen of beslissingen die van invloed kunnen zijn op de volledige deelname aan het Topsportprogramma, dient de Topsporter [te overleggen met/ voorafgaande toestemming te hebben verkregen van de Technisch directeur].
 3. Indien de Topsporter een Privé Coach heeft, spant de Topsporter zich er tot het uiterste voor in dat de Privé Coach zich houdt aan de verplichtingen die de Topsporter als gevolg van dit artikel is aangegaan. Ook zorgt de Topsporter ervoor dat de Privé Coach naar zijn/haar beste vermogen zal samenwerken met de Technisch directeur om zowel de belangen van het Topsportprogramma als de belangen van de Topsporter te bevorderen.
 4. De Topsporter is ervan op de hoogte dat de uitzending naar (inter)nationale [oefenwedstrijden en] wedstrijden geschiedt overeenkomstig het (interne) selectiebeleid en -procedures van de Sportbond, zoals genoemd in artikel 12.2.2 sub a.
Informatie
 1. De Topsporter verplicht zich de Sportbond op de hoogte te houden van alle wijzigingen in zijn persoonlijke omstandigheden, zoals wijzigingen in zijn vaste woonadres en, gedurende periodes waarin de Topsporter in het buitenland traint of aan wedstrijden deelneemt, zijn tijdelijke adressen.
Media
 1. De Topsporter verplicht zich geen verklaringen af te leggen (ongeacht of deze deel uitmaken van een officieel interview) die de reputatie van de Sportbond en TeamNL schaden.
Overige verplichtingen
 1. De Topsporter dient er zelf voor zorg te dragen dat hij zich verzekert voor alle (overige) relevante verzekeringen met primaire dekking, waaronder een ziektekostenverzekering, een rechtsbijstandverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering en een materialenverzekering13.
 2. De Topsporter is ervan op de hoogte dat hij zelf verantwoordelijk is voor het beheer van zijn persoonlijke financiële en belastingzaken, ook waar het uitkeringen door het Fonds voor de Topsporter of NOC*NSF betreft.
 3. De Topsporter verplicht zich op door Technisch Directeur verzochte tijdstippen aanwezig te zijn bij interviews met deelnemers aan het Topsportprogramma gedurende een korte periode [evt. specificeren] voor en na wedstrijden. Vóór de wedstrijd alleen als dit de voorbereiding van de Topsporter niet stoort. Lees meer
  13.4.3

  Dit is een optioneel artikel. Alleen van toepassing indien sportbond en topsporters het wenselijk achten om hierover afspraken te maken en deze schriftelijk vast te leggen.

 4. De Topsporter kan door de Sportbond worden gevraagd voor de deelname aan het Topsportprogramma een eigen (financiële) bijdrage te leveren. Indien een eigen bijdrage wordt geleverd door de Topsporter, zullen de afspraken over (de hoogte van) deze eigen bijdrage worden opgenomen als Bijlage 5.
13 Dit artikel is nauw verbonden met artikel 12.4 (aangeboden verzekeringen door de Sportbond). De Sportbond en de Topsporter bepalen in overleg welke verzekeringen door de Sportbond worden aangeboden en voor welke verzekeringen de Topsporter zelf verantwoordelijk is. Wettelijk is de Topsporter verplicht minimaal een basiszorgverzekering af te sluiten.

IV. Richtlijnen medisch handelen, blessures, ziekte en conditie

14. Richtlijnen Medisch handelen Lees meer

14. Richtlijnen Medisch handelen

Onder begeleiding van TeamNL Athlete Services is met het medisch team - na consultatie van de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) en NOC*NSF Atletencommissie - een set van algemene afspraken rondom medisch handelen in de topsport geformuleerd. Met als doel de dagelijkse praktijk van de topsportarts en de topsporter te vereenvoudigen. In dit artikel worden de ’Uitwerking richtlijnen van medisch handelen in de topsport’ benoemd. In artikel 6 wordt verwezen naar bijlagen die een uitvloeisel zijn van deze richtlijnen, zoals het Toestemmingsformulier medische- en persoonsgegevens en een Geheimhoudingsverklaring.


 1. De Sportbond en het Begeleidingsteam voor de topsporter houden zich aan de 10 richtlijnen van de “Uitwerking richtlijnen medisch handelen in de topsport”, waarvan de meest recente versie is te vinden op de website van NOC*NSF: www.nocnsf.nl/athlete-services/teamnl-downloads-rapporten.
Toestemming
 1. De Topsporter geeft voor specifieke doeleinden aan de in Bijlage 6 genoemde personen toestemming om zijn medische gegevens te delen. In genoemde bijlage staat welke personen uit het Begeleidingsteam voor de topsporter toegang hebben tot welke informatie.
 2. De Topsporter kan de toestemming voor het vrijgeven van medische gegevens als bedoeld in het voorgaande lid te allen tijde intrekken door de behandelend Topsportarts daarvan in kennis te stellen. Dit heeft geen enkele invloed op toegang tot medische zorg of behandeling.
Geheimhoudingsverklaring
 1. De Sportbond verplicht zich ervoor zorg te dragen dat de medische gegevens van de Topsporter vertrouwelijk worden behandeld en de medewerkers van de Sportbond en de ingehuurde experts van [naam CTO] en eventuele experts van het High Performance Team van NOC*NSF, die met de betreffende gegevens bekend zijn of worden, een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend, tenzij deze medewerker een beroepsgeheim heeft. Het format geheimhoudingsverklaring is opgenomen als Bijlage 7.

15. Blessures, ziekte en conditie Lees meer

15. Richtlijnen Medisch handelen

Dit artikel voorziet in afspraken over de gezamenlijke verantwoordelijkheid om een topsporter in topsportconditie te krijgen en over praktische afspraken aangaande blessures en ziekte.

In de artikelen 14 en 15 wordt de handelswijze beschreven voor het melden van een blessure of ziekte door de topsporter. Op deze manier kunnen begeleiders van het topsportprogramma samen de juiste medische zorg als ook de revalidatie regelen. Ook kan beoordeeld worden of topsporters die worden behandeld voor een blessure en/of die aan het herstellen zijn, naar hun beste vermogen kunnen presteren.

 1. De Topsporter spant zich maximaal in en werkt samen met de Coaches en de Technisch directeur om het hoogst mogelijke gezondheids- en fysieke conditieniveau te verkrijgen en te behouden dat is vereist voor deelname aan het Topsportprogramma. Dit houdt ook in dat de Topsporter alle redelijke voorzorgsmaatregelen in acht neemt om blessures [ook blessures aan anderen] te voorkomen.
 2. De Topsporter verplicht zich de Topsportarts zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van klachten of symptomen die zich openbaren met betrekking tot mogelijke ziekten, blessures of andere omstandigheden de lichamelijke en geestelijke conditie betreffende, waarvan hij weet of in redelijkheid moet kunnen weten dat deze zijn sportieve prestatie(s) tijdens wedstrijden beïnvloeden of dat hij niet aan trainingen kan deelnemen.
 3. De Sportbond in samenwerking met het [naam CTO] voorziet de Topsporter van hoogwaardige gezondheids- en blessureondersteuning door (para)medici, onder andere ook ter bevordering en beoordeling van de conditie van de Topsporter, om tijdens training en wedstrijden optimaal te kunnen presteren.

V. Commerciële richtlijnen

16. Portretrecht Lees meer

16. Portretrecht

In dit artikel worden afspraken vastgelegd ten aanzien van het collectieve en individuele portretrecht van de topsporter. Ten behoeve van de sport en in het belang van de topsporter kunnen daar specifieke (individuele) afspraken over gemaakt worden.

Portretrecht is een onvervreemdbaar recht, dat toekomt aan de topsporter. De topsporter kan het gebruik van dit recht toekennen aan een andere partij (bonds- of privésponsor) al dan niet in ruil voor een prestatie van die andere partij. Per geval zal bekeken moeten worden of en waaruit die tegenprestatie zal bestaan.

Bij portretrecht wordt het volgende onderscheid gemaakt:

 1. Niet commercieel gebruik door de sportbond:
  • Onbeperkt en ter promotie van de (top)sport
  • Voor archivering (ook na beëindiging van de overeenkomst)
 2. Commercieel gebruik door sportbond of bondssponsor: Hierbij wordt bijvoorbeeld afgesproken:
  • Hoeveel andere topsporters minimaal op de uiting moeten staan;
  • Dat dit gebruik alleen plaatsvindt, zolang de afspraken tussen sportbond en bondssponsor gelden.

Algemeen
 1. Het portretrecht rust bij de Topsporter. Indien de Sportbond of Bondssponsor commercieel gebruik wil maken van het Portretrecht van de Topsporter – anders dan in dit artikel bedoeld - zullen hierover apart gezamenlijke afspraken gemaakt moeten worden. Commercieel Gebruik van het individuele portretrecht valt derhalve buiten de reikwijdte van dit artikel en de Overeenkomst.
 2. Onder gebruik wordt in dit artikel onder andere begrepen het gebruik:
  • op social media (twitter, youtube, facebook, instagram, periscope, snapchat etc.);
  • in campagnes (prints, masten langs de weg, etc.) van de Sportbond en/of de Bondssponsor;
  • redactioneel gebruik.
 3. De Topsporter is gerechtigd de producten, goederen of diensten van Privé sponsor(en) aan te bevelen of te promoten, met inachtneming van het gestelde in artikel 11 en 17. De Topsporter spant zich in om bij dergelijke promotie vooraf de Sportbond te informeren.
Gebruik door Sportbond en Bondsponsor(en) Lees meer
Artikel 16.2.3 lid b

Commentaar en kritiek op een sportprestatie of gedrag, dat in verband staat met een sportprestatie of een ander aspect van de overeenkomst, wordt door dit artikel niet verboden. Dit artikel beperkt of begrenst de informatie- en/of verslagleggingsverplichtingen van de sportbond tegenover NOC*NSF niet.

 1. Gebruik van het Portret van de Topsporter door de Sportbond is toegestaan mits dit is beperkt tot het gebruik in verband met Bijeenkomsten en de promotie, publiciteit of uitleg over het Topsportprogramma (evenals de functies en voordelen daarvan) en met inachtneming van het gestelde in 16.2.3 sub b tot en met e.
  Gebruik in verband met Bijeenkomsten zal altijd plaatsvinden in overleg en met voorafgaande toestemming van de Topsporter.
  De Sportbond is tevens gerechtigd om het Portret van de Topsporter te gebruiken voor archivering en historische gegevens. Dit gebruik is ook na beëindiging van de Overeenkomst toegestaan.
 2. Het is de Sportbond toegestaan om, eventueel in samenwerking met (toekomstige) Bondssponsor(en), en onder de hierna in artikel 16.2.3 genoemde voorwaarden, gebruik te maken van het Portret van de Topsporter.
  De Sportbond verplicht zich ervoor te zorgen en staat ervoor in dat een Bondssponsor op de hoogte is van deze voorwaarden en deze ook naleeft.
 3. Voorwaarden voor het gebruik van het Portret van de Topsporter door de Sportbond, en eventueel de Bondssponsor(en), zijn:
  1. het gebruik is beperkt tot promotionele en publiciteitsdoeleinden (en dus niet-Commercieel Gebruik) ter promotie van de sport, Sportbond en/of het Topsportprogramma en de samenwerking met de Bondssponsor;
  2. het gebruik mag niet schadelijk zijn voor de reputatie van de Topsporter;
  3. het gebruik mag niet conflicteren met (een) reeds bestaande Privé sponsor(en) van de Topsporter, welke Privé sponsor(en) ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst met de (toekomstige) Bondssponsor(en) bekend moet(en) zijn;
  4. het gebruik mag niet de indruk wekken dat de Topsporter een bepaald product of een service of anderszins van de Bondssponsor aanprijst;
  5. het gebruik mag niet een individuele relatie tussen de Bondssponsor en de Topsporter suggereren;
  6. het gebruik betreft het Collectief Portret in dezelfde uiting (campagne, serie of collage), waarbij sprake moet zijn van zoveel als mogelijk dezelfde opvallendheid;
  7. het gebruik beperkt zich voor de Sportbond in combinatie met de Bondsponsor(en) tot twee uitingen/communicatie momenten per jaar;
  8. het gebruik is uitsluitend toegestaan gedurende de looptijd van de sponsorovereenkomsten tussen de Sportbond en de Bondssponsor en in ieder geval uitsluitend gedurende de looptijd van de Overeenkomst;
  9. de Topsporter zal van gebruik ‘above the line’, dat wil zeggen massamediaal (massamediaal, zoals bijvoorbeeld TV, radio, print - bijvoorbeeld kranten en tijdschriften -, billboarding, outdoor reclame, etc.) en geproduceerd materiaal, vooraf op de hoogte worden gesteld door de Sportbond.
 4. Het is de Bondssponsor toegestaan om één keer per jaar in een uiting (of campagne) Commercieel Gebruik te maken van het Collectief Portret onder de voorwaarden als genoemd in 16.2.3 sub b t/m i. De Sportbond spant zich hierbij in, om hiervoor zoveel mogelijk verschillende Topsporters in te zetten.
  In het geval dat de Topsporter prominent op de uiting staat wordt de Topsporter hierover vooraf geconsulteerd door de Sportbond en/of Bondssponsor.
Einde gebruik (Collectief) Portret van de Topsporter
 1. Zodra de Topsporter niet meer deelneemt aan het Topsportprogramma of de Overeenkomst is geëindigd - uit welke hoofde dan ook - is:
  1. het gebruik van het Portret van de Topsporter(s) door de Sportbond niet meer toegestaan (met uitzondering van het gebruik voor archivering en historische gegevens); en
  2. het gebruik van het Portret van de Topsporter(s) door de Bondssponsor(en) niet meer toegestaan.
  De Sportbond verplicht zich ervoor te zorgen dat de Bondssponsor het hiervoor genoemde verbod zo spoedig mogelijk naleeft, waarbij een periode van maximaal twee maanden in acht wordt genomen voor het beëindigen van het gebruik van reeds geproduceerde en gedistribueerde materialen.
Gebruik rondom en tijdens Multi-topsportevenementen
 1. De Topsporter verklaart ervan op de hoogte te zijn dat NOC*NSF gedurende een bepaalde periode rondom en gedurende de Multi-topsportevenementen, onbeperkt gebruik mag maken van het Portret van de Topsporter voor niet-commerciële, promotionele doeleinden van NOC*NSF voor zover dat geschiedt in verband met TeamNL dan wel promotie van de sport in het algemeen. Bij het gebruik van dit Portret van de Topsporter zijn de voorwaarden genoemd in 16.5 sub b t/m d overeenkomstig van toepassing.
 2. De Topsporter verklaart tevens ervan op de hoogte te zijn dat NOC*NSF het recht heeft om het Portret van de Topsporter onderdeel uitmakend van (vrijwel) het gehele TeamNL (de teamfoto) gedurende een bepaalde periode rondom en gedurende de Multi-topsportevenementen, te gebruiken voor commerciële doeleinden van NOC*NSF en/of haar Partners van de Nederlandse Sport dan wel TeamNL. NOC*NSF kan dit recht ook aan de Partners van de Nederlandse Sport (door)geven.
Gebruik in het kader van TeamNL Lees meer
16.5 Gebruik in kader van TeamNL

Alleen van toepassing als de sportbond met NOC*NSF een Samenwerkingsovereenkomst Sponsorovereenkomst 2017+ is aangegaan en er sprake is van een topsporter met een A-, Selectie of HP-Status.

 1. De Topsporter geeft de Sportbond toestemming het Portret van de Topsporter te gebruiken en dit recht door te geven aan NOC*NSF in het kader van TeamNL. Hierop zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
  1. het gebruik van het Portret van de Topsporter op niet-commerciële promotionele doeleinden (niet Commercieel Gebruik) in het kader van TeamNL, waarbij NOC*NSF de Topsporter als onderdeel van het collectief van TeamNL kan positioneren;
  2. bij het gebruik treedt NOC*NSF te allen tijde op als hoofdafzender en de Partners van de Nederlandse Sport worden – indien zij worden vermeld – uitsluitend tegelijkertijd en allemaal met naam/logo vermeld;
  3. de uiting is altijd in de huisstijl van NOC*NSF en/of TeamNL;
  4. alleen in het geval dat de Topsporter individueel of prominent op de uiting staat wordt de Topsporter hierover vooraf geconsulteerd;
  5. in het geval van conflicterende Bonds- en/of Privé sponsoren zal overleg met de Topsporter plaatsvinden over de zichtbaarheid van de betreffende Partner van de Nederlandse Sport in het collectief.
Filmopnames Lees meer
16.6 Filmopnames

Dit is een optioneel artikel. Alleen van toepassing indien sportbond en topsporters het wenselijk achten om hierover afspraken te maken en deze schriftelijk vast te leggen.

 1. De Topsporter geeft de Sportbond toestemming om in voorkomende gevallen trainingen en/of wedstrijden te filmen of op te nemen door of namens de Sportbond. Met deze toestemming verklaart de Topsporter dat deze films/opnames en alle rechten die daarin gevestigd zijn het eigendom zijn van de Sportbond en uitsluitend door de Sportbond voor trainings- en coaching doeleinden mogen worden gebruikt.

17. Sponsoring en commerciële activiteiten Lees meer

17 Sponsoring

In dit artikel worden afspraken ten aanzien van sponsoring vastgelegd. Ten behoeve van de sport, en in het belang van de topsporter, kunnen daar specifieke (individuele) afspraken over zijn gemaakt en kan er verwezen worden naar een sponsorreglement.


Sponsoring Lees meer
Artikel 17.1.3

Het kan voorkomen dat de topsporter voor ondertekening van de overeenkomst al overeenkomsten had gesloten met andere partijen. Als de topsporter die aan de sportbond bekend heeft gemaakt en er daardoor problemen ontstaan, dan wordt aanbevolen om dit op te lossen voordat de overeenkomst wordt aangegaan.

 1. De Topsporter is gedurende de looptijd van de Overeenkomst vrij in het contracteren van Privé sponsoren, mits de activiteiten van deze sponsoren niet conflicteren met activiteiten van de Bondssponsoren en de Sportbond zelf. De Sportbond respecteert de - bij aanvang van de Overeenkomst al lopende - privé sponsorovereenkomsten van de Topsporter.
 2. De Topsporter verklaart ervoor te zorgen dat de (sponsor)overeenkomsten die hij heeft gesloten de volledige deelname aan het Topsportprogramma niet verhinderen of strijdig zouden kunnen zijn met deelname aan het Topsportprogramma of een bepaling van de Overeenkomst. Bij het aangaan van overeenkomsten met nieuwe Privé sponsoren, dient de Topsporter ook de overeenkomsten met eventueel nieuwe Bondsponsoren, die gedurende de looptijd van de Overeenkomst zijn aangegaan, te respecteren (als zodanig ook van toepassing op artikel 11.2).
 3. Hiervan uitgezonderd zijn de overeenkomsten die de Topsporter al had gesloten voor ondertekening van de Overeenkomst, welke de Topsporter aan de Sportbond bekend heeft gemaakt14.
Commerciële activiteiten
 1. Het staat de Topsporter, mits niet in de Hoedanigheid van deelnemer aan het Topsportprogramma, vrij mee te werken aan commerciële activiteiten voor eigen gewin, voor zover deze activiteiten niet conflicterend zijn met de activiteiten van de Bondssponsor(en) en de Sportbond. De topsporter neemt daarbij de regelgeving voortvloeiend uit Rule 40 van het IOC Olympic Charter in acht15.
14 Indien dit laatste van toepassing is en er zich daardoor belemmeringen voordoen, zullen Partijen dit oplossen voordat de Overeenkomst wordt aangegaan.
15 De meest recente versie van het IOC Olympic Charter is te vinden op de website van het IOC: https://www.olympic.org/documents/olympic-charter

18. Media en bijeenkomsten Lees meer

18. Media en bijeenkomsten

In dit artikel zijn afspraken ten aanzien van optreden in de media en social media vastgelegd. Ten behoeve van de sport en in het belang van de sporter kunnen daar specifieke (individuele) afspraken over zijn gemaakt en kan er worden verwezen naar een sponsorreglement.


Media(optreden)
 1. Sportbond en Topsporter hebben in Bijlage 8 over en weer afspraken gemaakt over het meewerken aan (exclusieve) interviews en (social) media uitingen.
Bijeenkomsten Lees meer
18.2.3

Dit is een optioneel artikel. Alleen van toepassing indien sportbond en topsporters het wenselijk achten om hierover afspraken te maken en deze schriftelijk vast te leggen.

 1. De Topsporter stemt ermee in dat hij jaarlijks maximaal vier dagdelen beschikbaar is voor en meewerkt aan Bijeenkomsten. Deze verplichting geldt voor elk geheel jaar waarin de Topsporter deelneemt aan het Topsportprogramma. Een Bijeenkomst wordt gerekend in eenheden van maximaal vier uur, inclusief reistijd. Van dit artikel kan worden afgeweken als de medewerking aan Bijeenkomsten duidelijk strijdig is met de andere verplichtingen van de Topsporter ingevolge de Overeenkomst of anderszins de nakoming daarvan niet redelijk is in verband met trainingen en/of (voorbereiding op) wedstrijden.
 2. De Sportbond verplicht zich de door de Topsporter gemaakte reis, verblijf- en overige kosten voor het nakomen van de verplichtingen van artikel 18.2.1 te vergoeden op basis van de geldende vergoedingsregelingen van de Sportbond. Kosten die in dit kader zijn voorgeschoten door de Topsporter worden binnen een maand aan de Topsporter vergoed.
 3. Naast de in artikel 18.2.2 genoemde kostenvergoeding ontvangt de Topsporter een vergoeding van € xxx,- excl. BTW per dagdeel.
Bijeenkomsten in het kader van TeamNL Lees meer
18.3

Dit is een TeamNL-artikel. Alleen van toepassing als de Sportbond een Samenwerkingsovereenkomst Sponsorpropositie 2017+ met NOC*NSF is overeengekomen.

 1. De Topsporter is ervan op de hoogte dat NOC*NSF in het kader van TeamNL twee keer per jaar een event organiseert ten behoeve van de fans of van maatschappelijke aard. De Topsporter kan - geheel op basis van vrijwilligheid - door NOC*NSF worden gevraagd aanwezig te zijn bij dit event.

VI. Overige bepalingen

19. Intellectueel eigendom Lees meer

19. Intellectueel eigendom

In artikel 19 stemt de topsporter ermee in dat het intellectueel eigendom van alle rechten gevestigd in technologische uitvindingen, die eventueel in de loop van zijn of haar deelname aan het topsportprogramma zijn ontwikkeld, absoluut bij de sportbond berust, ongeacht de beëindiging van de overeenkomst.

De aanleiding voor deze bepaling wordt deels gevormd door de wens om grote investeringen in opeenvolgende topsportprogramma’s te beschermen en ook om ervoor te zorgen dat technische ontwikkelingen beschikbaar blijven voor topsporters, die deelnemen aan toekomstige topsportprogramma’s.


Ontwikkeld Intellectueel Eigendom
 1. Indien de Topsporter op enig moment nieuwe technologie of een nieuw proces ontwikkelt, die de sportprestatie kan verbeteren, berust het Intellectuele Eigendom daarvan bij de Topsporter.
 2. Indien het in het vorige lid bedoelde Intellectuele Eigendom geheel/gedeeltelijk door de Sportbond is gefinancierd, berusten alle rechten, eigendommen en belangen met betrekking tot dit ontwikkelde Intellectuele Eigendom respectievelijk geheel/gedeeltelijk voor het percentage van de financiering bij de Sportbond.

20. Aansprakelijkheid en vrijwaring Lees meer

20. Aansprakelijkheid en vrijwaring

In dit artikel wordt afgesproken dat de partijen elkaar vrijwaren tegen alle aanspraken van derde partijen op de met elkaar gemaakte afspraken. Tevens wordt afgesproken dat de topsporter op eigen risico deelneemt aan het topsportprogramma en in welke situatie de sportbond aansprakelijk gesteld kan worden.


Aansprakelijkheid
 1. De Topsporter aanvaardt dat de Sportbond niet aansprakelijk is voor lichamelijk letsel of andere vormen van schade, opgelopen tijdens deelname aan het Topsportprogramma waaronder mede begrepen alle wedstrijden, tenzij aannemelijk kan worden gemaakt dat de schade of het letsel het gevolg is van grove nalatigheid en/of grove schuld van de Sportbond.
Vrijwaring
 1. Partijen vrijwaren elkaar tegen alle aanspraken van derden die mochten voortvloeien uit de Overeenkomst en die het gevolg zijn van schending van enige of meerdere bepalingen uit de Overeenkomst.

21. Diversen Lees meer

21. Diversen

In dit artikel zijn enkele gebruikelijke, algemene artikelen opgenomen, die nadere invulling of uitwerking geven aan bepalingen uit de overeenkomst.


 1. Indien één der Partijen zich verplicht om zich van iets te onthouden, omvat dit tevens een verplichting om niet toe te staan of te veroorzaken dat datgene door een andere persoon wordt gedaan.
 2. [Indien de Topsporter jonger is dan 18 jaar: Indien een artikel in de Overeenkomst bepaalt dat de Topsporter toestemming of goedkeuring verleent, houdt dit tevens in dat de wettelijk vertegenwoordiger toestemming of goedkeuring verleent.]
 3. Indien een artikel bepaalt dat de toestemming of goedkeuring van de Topsporter of de Sportbond door de ander moet worden verkregen, heeft geen van hen het recht om deze toestemming op onredelijke gronden te weigeren of onnodig te vertragen.
 4. In het geval bepalingen uit de Overeenkomst onverhoopt in strijd mochten zijn met bepalingen uit de door de Topsporter aangegane overeenkomst voor het betreffende Multi-topsportevenement met NOC*NSF dan zal deze laatste overeenkomst (met NOC*NSF) prevaleren.
 5. De bijlagen maken onverbrekelijk deel uit van de Overeenkomst.

22. Toepasselijk recht en geschillenregeling Lees meer

22. Toepasselijk recht en geschillenregeling

In artikel 22 is uitgegaan van het principe dat het oplossen van disciplinaire kwesties, klachten en geschillen, eerder beschouwd moet worden als een managementkwestie dan als een juridische kwestie. Geschillen in de prestatieomgeving moeten snel en effectief worden behandeld, zodat alle betrokkenen zich weer kunnen concentreren op het winnen van medailles. Voor commerciële en sponsorgeschillen is de Arbitragecommissie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) bevoegd verklaard. Deze arbitrage vindt plaats conform het Arbitragereglement van het ISR.


Toepasselijk recht
 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Geschillen
 1. Er is sprake van een geschil met betrekking tot, voortvloeiend uit, of betreffende de Overeenkomst, indien één van beide Partijen aan de andere Partij schriftelijk verklaart dat dit het geval is.
 2. Partijen zullen altijd eerst trachten de geschillen voortvloeiende uit de Topsportovereenkomst in goed overleg te beslechten. Is dit niet mogelijk of haalbaar dan zullen de geschillen, waaronder mede begrepen klachten of meningsverschillen, worden behandeld conform de interne procedures en reglementen van de Sportbond, onverlet de mogelijkheid om het geschil aan de daartoe bevoegde rechter voor te leggen.
 3. Partijen kunnen zich te allen tijde laten bijstaan door een vertegenwoordiger.
Commerciële en sponsorgeschillen
 1. Een commercieel geschil of een geschil over sponsoring wordt uitsluitend voorgelegd aan de Kamer sportsponsoring van de Arbitragecommissie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Deze arbitrage vindt plaats conform het Arbitragereglement van het ISR, zoals dat van kracht is op het moment dat een geschil aanhangig wordt gemaakt. Het Arbitragereglement is te raadplegen via de website www.instituutsportrechtspraak.nl.
 2. Tenzij anders bevolen door de Arbitragecommissie (Kamer sportsponsoring), zullen de kosten van arbitrage gelijk gedragen worden door Partijen.
Bijlagen
 1. Lijst Bondssponsor(en) (door sportbond zelf toe te voegen)
 2. Gedragsregels voor Topsporters (beschikbaar via NOC*NSF)
 3. Voorzieningen van [naam CTO] (door sportbond zelf toe te voegen)
 4. Richtlijnen Kleding en Sportmaterialen/uitrusting (door sportbond zelf toe te voegen)
 5. Eigen bijdrage Topsporter aan Topsportprogramma (door sportbond zelf toe te voegen)
 6. Model Toestemming Topsporter - delen medische - en persoonsgegevens (door sportbond zelf in te vullen, beschikbaar via NOC*NSF)
 7. Format Geheimhoudingsverklaring t.b.v. medewerkers Sportbond inzake persoonsgegevens Topsporter. (door sportbond zelf in te vullen, beschikbaar via NOC*NSF)
 8. Afspraken media(optreden) en social media (door sportbond zelf toe te voegen)
Taal duidelijk en gemakkelijk

De taal dient in de overeenkomst duidelijk en makkelijk te zijn. Vermijd onnodig gebruik van vaktaal en juridische termen.

Maak overeenkomsten persoonlijk

Creëer betrokkenheid en herkenbaarheid door de overeenkomsten zo persoonlijk mogelijk te maken. Dat gaat verder dan alleen een persoonlijke tenaamstelling. Zo kunnen voorzieningen voor topsporters van verschillende disciplines variëren en zijn ze mogelijk afhankelijk van de individuele behoeften. Ook verschillen topsporters wat hun commerciële waarde betreft. Dergelijke commerciële afsprakenkunnen weergegeven worden in een extra bijlage bij de voor iedere topsporter geldende afspraken.

Vraag Modelovereenkomst Topsporter-Bond aan